header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
>>Informacje o działalności IWP i wydarzeniach związanych z rynkiem prasowym
<<wróć do listy aktualności

  Stanowisko IWP ws. realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego/18/07/2017  


Izba Wydawców Prasy przygotowała i przedstawiła Ministerstwu Cyfryzacji swoje stanowisko dot. Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu śródokresowego realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego – „Połączony jednolity rynek cyfrowy dla wszystkich” (COM(2017) 228 final). Stanowisko to przesłano w dniu 14 lipca 2017 r. do Ministerstwa Cyfryzacji. Omawiany dokument ma charakter bardzo ogólny i nie zawiera szczegółowych danych, co do wprowadzonych dotychczas działań i regulacji ani planowanych konkretnych rozwiązań. Z punktu widzenia Izby Wydawców Prasy oraz zrzeszonych w niej wydawców, najważniejsze kwestie zostały wspomniane na stronie 8 Komunikatu.

W piśmie Izby podkreślono fundamentalne znaczenie poszanowania praw własności intelektualnej (IPR), zgadzając się z twierdzeniem, iż poszanowanie IPR ma zasadnicze znaczenie dla promowania kreatywności oraz innowacji. Bez należytej ochrony prawno-autorskiej całego sektora kreatywnego, w tym twórców – w naszym przypadku dziennikarzy i wydawców – nie będzie możliwe zapewnienie zrównoważonego rozwoju branży wydawniczej, odgrywającej przecież kluczową rolę w zakresie informowania o nowościach i promowania innowacyjności oraz w zakresie wsparcia kształtowania się świadomego obywatela, potrafiącego w odpowiedzialny sposób korzystać z dobrodziejstw (r)ewolucji technologicznej przy znajomości potencjalnych zagrożeń i niebezpieczeństw z nią związanych. Odnosi się to w szczególności do braku obecnie odpowiednich rozwiązań prawnych dot. wydawców i dziennikarzy, a zwłaszcza konieczności wdrożenia przewidzianego w projekcie KE prawa pokrewnego dla wydawców (art. 11 projektu dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym – COM(2016) 593 final).

W obszernym piśmie Izba wypowiedziała się szczegółowo na temat wielu kwestii wiążących się głownie z projektem dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, takich jak: prawo pokrewne, kwestia rekompensat za wykorzystywanie materiałów prasowych, eksploracja tekstów i danych, obowiązki informacyjne, linkowanie, wyłączenie odpowiedzialności, środki ochrony technicznej i in.

Izba odniosła się również do innych dokumentów: dyrektywy o egzekwowaniu praw własności intelektualnej (IPRED), projektu rozporządzenia E-Privacy oraz do  rewizji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (AVMSD).

Z pełną treścią pisma można zapoznać się na stronie internetowej Izby w dziele „Dokumenty IWP.

 
Generated with CodeCharge Studio