header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Prawo prasowe
Prawo autorskie
Szczegółowa regulacja VAT
Inf. o ISSN
Inne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
>>Dokumenty mówiace o regulacjach prawnych dotyczących rynku prasowego
<< wróć do listy dokumentów o regulacjach prawnych

  Koncentracja kapitału w mediach - omówienie przepisów  


Omówienie przepisów dotyczących koncentracji

 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r., Nr 86, poz. 804, "„Ustawa”) stanowi, iż kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon­sumentów podlegają koncentracje wywołujące lub mogące wywołać skutek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (kryterium skutku), jeżeli spełniona zostanie ustawowa przesłanka dokonania zgłoszenia, o której mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy (kryterium 50 mln Euro), a jednocześnie obowiązek dokonania zgłoszenia nie podlega wyłączeniu na podstawie art. 13 Ustawy.

Zgodnie z art. 12. ust. 1 zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 Euro.

Mimo spełnienia kryterium 50 mln Euro, zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu w sy­tuacjach wymienionych w art. 13 ustawy:

1)       obrót przedsiębiorcy nad którym przejmowana jest kontrola, albo którego akcje/udziały mają być objęte lub nabyte, nie przekroczył 10.000.000 Euro w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających koncentrację;

2)       łączny udział w rynku przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nie prze­kracza 20 %;

3)       koncentracja polega na czasowym objęciu akcji/udziałów przez instytucję finansową;

4)       koncentracja polega na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji/udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności;

5)       transakcja jest następstwem postępowania upadłościowego lub układowego;

6)       transakcja dokonywana jest w ramach jednej grupy kapitałowej.

 

 

Koncentracja w pytaniach i odpowiedziach prawnika – z raportu dla WAN

 

Czy istnieje ustawa lub przepis umożliwiający ustalenie, kto faktycznie jest właścicielem spółki wydawniczej, w celu zagwarantowania jasności i przejrzystości struktury kapitałowej oraz wyeliminowania powoływania cichych spółek?

 

Tak. Polskie prawo spółek wymaga, aby posiadacz co najmniej 10% udziałów w spółce z ograni­czoną odpowiedzialnością został ujawniony w krajowym rejestrze przedsiębiorców.

 

Czy istnieje ustawa lub przepis dopuszczający w jakiejkolwiek sytuacji możliwość ustalenia kim są faktycznie właściciele spółki wydawniczej, w celu zagwarantowania jawności i przejrzystości struktury kapitałowej i wyeliminowania tworzenia cichych spółek,?

 

Tak. Polskie prawo spółek wymaga, aby posiadacz co najmniej 10% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością został ujawniony w krajowym rejestrze przedsiębiorców.

Jednakże, zasada ta pozwala jedynie ustalić zarejestrowanych właścicieli, natomiast właściciele beneficjenci nie będą ujawnieni.

 

Czy istnieje prawo antymonopolowe ograniczające koncentrację w prasie codziennej?

 

Tak. Według oficjalnej definicji, „pozycja dominująca” to: możliwość zapobiegania skutecznej konkurencji na rynku oraz możliwość działania w znacznym zakresie, niezależnie od konkurentów i klientów. Domniemywa się, że firma ma pozycję dominującą, jeżeli jej udział w rynku przekracza 40%; nie ma ustalonych różnych progów nakładu na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

 

Czy spodziewane są dalsze regulacje dotyczące koncentracji mediów?

 

Tak. Polski parlament rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, w której mają znaleźć się regulacje dotyczące koncentracji mediów. Nie są dostępne żadne informacje o szcze­gółach tych uregulowań.

 

/opracowano na podst. materiałów mec. Anny Bawor i mec. Marzeny Wojciechowskiej/