header
  Informacje o Izbie
  Rys historyczny
Statut Izby
Regulamin Sądu Koleżeńskiego
Ustawa o izbach gospodarczych
Skład władz IWP
Wstąp do IWP
Wymagane dokumenty
Deklaracja przystąpienia
Ankieta teleadresowa
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
  >> Rys historyczny

Izba Wydawców Prasy, działająca od roku 1996, jest organizacją samorządu gospodarczego wy-dawców prasy. Do jej podstawowych zadań należy:

  • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wydawniczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego;
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności wydawniczej, a zwłaszcza opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;
  • wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania rynku wydawniczego, uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;
  • organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i organizacyjnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności wydawniczej;
  • prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą;

    Jako organizacja samorządu gospodarczego Izba Wydawców Prasy reprezentuje interesy wydawców wobec władz państwowych. Przedstawiciele Izby są obecni na istotnych dla środowiska wydawców posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, spotykają się z reprezentantami rządu.
    Izba Pomaga wydawcom w prowadzeniu działalności wydawniczej poprzez szkolenia i usługi prawne, a także sporządzanie i dostarczanie ekspertyz dotyczących spraw podatkowych. Izba promuje czytelnictwo prasy i zamieszczanie reklam w mediach drukowanych. Izba wydaje wewnętrzny biuletyn informujący członków IWP o pracach zarządu i komisji problemowych. Na łamach biuletynu zamieszczane są informacje o ekspertyzach prawnych i podatkowych oraz wiadomości o istotnych faktach na rynku medialnym i w naszym środowisku.
    W Izbie działają komisje: kolportażu, prasy fachowej, prasy lokalnej, sekcja magazynów, komisja do spraw reklamy, komisja prasy biznesowej. Komisje inicjują i podejmują działania na rzecz poszczególnych segmentów prasy, wspomagają też Zarząd Izby w wypracowywaniu stanowiska Izby w ważnych dla wydawców kwestiach. W komisjach pracują społecznie przedstawiciele wydawnictw z różnych działów.
    Izba inicjuje także i uczestniczy w środowiskowych działaniach samoregulacyjnych, służących kształtowaniu i upowszechnianiu zasad etyki w działalności wydawniczej i reklamowej. Służy temu m.in. przyjęty przez Izbę i obowiązujący jej członków Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy oraz Kodeks Etyki Reklamy, przyjęty przez środowisko reklamodawców, agencji reklamowych i mediów, opracowany przy istotnym udziale Izby.
    IWP współdziała z Polską Izbą Druku i Polską Izbą Książki. Ponadto Izba jest członkiem międzynarodowych związków wydawców: gazet - WAN (World Association of Newspapers) i magazynów - FIPP (International Federation of Periodical Press) oraz europejskich stowarzyszeń wydawców prasy - ENPA (European Newspaper Publishers' Association) oraz FAEP (European Federation of Magazine Publisher)..