Raportowanie do ZUS umów o dzieło

Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. na podmioty zatrudniające zostanie nałożony nowy obowiązek informacyjny wobec ZUS.

Stosownie do nowo dodawanego art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy więcej ...

Terminy na wprowadzenie PPK dla firm zatrudniających od 50 a 249 osób zostały przedłużone

Przypominamy, że podmioty zatrudniające na dzień 30 czerwca 2019 r. między 50 a 249 osób zostały objęte przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych [PPK] od dnia 1 stycznia 2020 r. i mają obowiązek wdrożyć PPK w swoich zakładach pracy.

Jednocześnie w związku z trwającym stanem epidemicznym, terminy na wprowadzenie PPK dla ww. podmiotówzostały przedłużone. Nowy termin na więcej ...

Konsultacje w sprawie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Izba Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL uczestniczyły w konsultacjach dotyczących projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii. Obydwie organizacje przekazały do MKiDN wspólne uwagi do projektu, podkreślając w szczególności zapisy istotne z punktu widzenia wydawców prasy.

Wśród zapisów projektu, które wzbudziły nasze zastrzeżenia i do których zgłosiliśmy uwagi, znalazły się m.in.:

Konsultacje MKiDN dotyczące implementacji dyrektywy ws. praw autorskich

Izba wzięła udział w prowadzonych przez MKiDN konsultacjach dotyczących implementacji dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. W przedłożonym resortowi stanowisku IWP ponownie zaapelowała o jak najszybszą implementację dyrektywy i wprowadzenie prawa pokrewnego dla wydawców prasy.

Odpowiadając na pytania konsultacyjne, Izba podkreśliła konieczność zmian legislacyjnych, postulując m.in. wprowadzenie prawa do wynagrodzenia dla uprawnionych, na wzór odpłatnych licencji ustawowych, więcej ...

Czy oznaczać kodem GTU 12 reklamy zamieszczane w prasie?

W odpowiedzi na pytania wydawców w sprawie obowiązku oznaczania kodem GTU_12 w nowej strukturze JPK VAT reklam zamieszczanych w prasie – w wydawnictwach papierowych oraz elektronicznych, a także reklam na stronie internetowej, Izba przedstawia swym członkom dotyczący tej kwestii komentarz przygotowany dla IWP przez kancelarię MDDP.

Komentarz dostępny pod tym linkiem Komentarz dotyczący obowiązku oznaczania kodem GTU_12 w nowej strukturze JPK VAT

Prawo do bycia zapomnianym a publikacje prasowe

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (tzw. RODO), które w sposób szczegółowy reguluje możliwość zbierania danych osobowych i ich przetwarzania. Rozporządzenie (2016/679) jest aktem stosowanym bezpośrednio (nie wymaga implementacji), ale w tym przypadku część przepisów wymagała mimo wszystko odpowiedniego wprowadzenia do krajowego porządku prawnego.

Jednym z takich przepisów był zakres przewidzianego w RODO więcej ...

Informacja po Walnym Zgromadzeniu Członków Izby Wydawców Prasy

W środę 30 września 2020 r. odbyło się XXVIII Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy. Z uwagi na sytuację epidemiczną, WZ obradowało zdalnie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Uczestnicy Zgromadzenia wysłuchali wystąpienia prezesa IWP Bogusława Chraboty, który omówił wybrane, najważniejsze aspekty działania IWP w okresie od poprzedniego zjazdu, oraz informacji dyrektora Marka Frąckowiaka (pełne sprawozdanie merytoryczne i finansowe członkowie IWP więcej ...

Interpretacja ogólna Ministra Finansów ws. 50 procent kosztów uzyskania przychodu

W dniu 15 września br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów z dnia 18 września 2020 r.).

Minister wyjaśnił, iż podatnik może stosować 50% koszty uzyskania przychodu, jeśli posiada obiektywne dowody potwierdzające wytworzenie utworu w rozumieniu prawa autorskiego.

Problemy, jakie się na więcej ...

Ministerstwo Finansów szykuje wniosek do KE w sprawie 0% stawki VAT na prasę i książkę

Ministerstwo Finansów poinformowało Izbę, że przygotowuje obecnie wniosek derogacyjny do Komisji Europejskiej na podstawie art. 395 dyrektywy VAT, w sprawie wprowadzenia 0% stawki VAT na prasę i książkę. Działania podjęte przez Ministerstwo są wynikiem starań IWP o obniżenie podatku VAT na gazety i czasopisma w związku ze stratami poniesionymi przez branżę w wyniku pandemii COVID-19.

W celu wzmocnienia argumentacji Resortu, więcej ...

30 września odbędzie się XXVIII Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy

Dnia 30 września br. (środa) o godz. 11.00 odbędzie się XXVIII Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy. Walne Zgromadzenie będzie obradować zdalnie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z następującym porządkiem dziennym:

 1. Otwarcie obrad XXVIII Walnego Zgromadzenia IWP
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 4. Sprawozdanie Zarządu IWP za rok 2019
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Podjęcie więcej ...

Rzecznik MŚP publikuje wyjaśnienia Ministra Rozwoju w zakresie przepisów dotyczących działania firm w ramach tzw. tarczy finansowej

Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez Ministra Rozwoju objaśnienia prawne w przedmiocie ustalania wysokości spadku obrotów gospodarczych na potrzebę skorzystania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z pomocy udzielanej przez PFR w ramach tzw. Tarczy finansowej. Rzecznik otrzymał też, wydane przez tego samego ministra, objaśnienia w zakresie sposobu weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa więcej ...

Pismo Ruch S.A. do zarządu IWP w sprawie realizacji układów zawartych z wydawcami prasy

Zarząd Izby Wydawców Prasy 6 sierpnia otrzymał pismo od zarządu spółki Ruch S.A. informujące o kolejnych krokach dotyczących realizacji układów zawartych z wydawcami prasy. 10 lipca Sąd Rejonowy w Warszawie zamieścił w Monitorze Sądowym informacje dotyczące stwierdzenia 25 czerwca przez sąd wykonania układów w ramach PPUJ oraz PPU2, które zostały przyjęte na Zgromadzeniu Wierzycieli 15 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z więcej ...

Objaśnienia Minister Rozwoju dotyczące form pomocy udzielanej przez samorządy na podstawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej

Rzecznik MŚP opublikował 5 sierpnia wydane przez Minister Rozwoju objaśnienia prawne dotyczące form pomocy udzielanej przez samorządy na podstawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej. Rzecznik MŚP wystąpił do ministerstwa o wydanie objaśnień prawnych w zakresie form pomocy udzielanej przedsiębiorcom przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów art. 15zzze-15zzzg ustawy COVID-19.

Minister Rozwoju w obszernych objaśnieniach udzieliła odpowiedzi w piśmie z więcej ...

MAP rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie zmian w kodeksie spółek handlowych

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych opracowała projekt zmian w Kodeksie spółek handlowych oraz niektórych innych ustawach. W środę 5 sierpnia rozpoczęły się konsultacje społeczne tych przepisów.

Dokument jest podsumowaniem działań pracującej od lutego komisji, której celem jest wypracowanie propozycji reformy przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego, a w szczególności przedstawienie rekomendacji w zakresie wprowadzenia prawa koncernowego, więcej ...

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia ws. podatkowych rozwiązań covidowych

Na stronie Ministerstwa Finansów ukazały się objaśnienia podatkowe z 21 lipca 2020 r. ws. nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Objaśnienia mają uporządkować rozwiązania przyjęte w czasie pandemii, które mają wspierać podatników i płatników, wprowadzane tzw. “tarczą antykryzysową” w kolejnych jej odsłonach, m.in w:

 • podatkach dochodowych,
 • podatku od towarów i usług,
 • podatku od więcej ...

Kurs “Dziennikarstwo danych” (Data journalism) dla członków IWP

Dziennikarstwo danych (Data journalism) staje się standardem pracy mediów od globalnych agencji prasowych, do mediów lokalnych, a kompetencje w tym obszarze stają się standardowym elementem warsztatu dziennikarza. Izba Wydawców Prasy proponuje pracownikom wydawnictw i dziennikarzom z wydawnictw będących członkami IWP udział w kursie Data journalism przygotowanym z firmą OpowiaDANE.

Wiele osób obawia się, że zdobycie tych umiejętności jest więcej ...

MFiPR: Fundusze unijne na wsparcie działalności firm. Składanie wniosków od 15 czerwca

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Polską Agencją Przedsiębiorczości przygotowało wsparcie dla firm zmagających się z problemem utraty płynności finansowej w czasie epidemii koronawirusa.

To bezzwrotne dotacje na wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Od 15 czerwca wnioski na otrzymanie funduszy będą mogli składać w PARP średni przedsiębiorcy. Wkrótce podobne dotacje dla mikro- i małych przedsiębiorstw uruchomią marszałkowie więcej ...

Objaśnienia MRPiPS dotyczące warunków skorzystania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dofinansowania na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie:

– zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych więcej ...

Działania prowadzone przez IWP w maju i kwietniu 2020 r.

Poniżej przedstawiamy w skrócie listę niektórych działań IWP prowadzonych w maju i kwietniu 2020 r.

 • Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych członków, Izba zorganizowała trzykrotnie (24 marca, 6 kwietnia i 18 maja) bezpłatne webinaria prawno-podatkowe, specjalnie dla wydawców prasy. Prowadzili je eksperci z Kancelarii MDDP.
 • 30 marca Izba ponownie zwróciła się do Ministra Zdrowia z apelem, aby w kolejnych regulacjach uwzględniono konieczność więcej ...