Jak założyć gazetę lub czasopismo – porady formalne

Należy zdecydować o charakterze tytułu, formie edytorskiej, założeniach wydawniczych i określić jego ogólną linię programową (proszę spojrzeć na Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy – „definicje” na www.iwp.pl ) oraz rozstrzygnąć jaki będzie zasięg tego pisma (gmina, dzielnica), czy płatne, czy bezpłatne, formę kolportażu, formę organizacyjno-prawną wydawcy, sposób finansowania. Wystąpić na piśmie do Sądu Okręgowego wydział rejestracji w  więcej ...

Informacja o Ustawie o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

19 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.  Celem ustawy jest pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. (zwanej dalej dyrektywą CRM) w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych, więcej ...

Nowe załączniki do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska – opłaty produktowe

Od 1 stycznia 2004 obowiązuje nowe załączniki do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia z dnia 3 października 2003 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. 03.180.1768 z dnia 23 października 2003 r.).

Załącznik nr 1 określa jednostkowe stawki opłat produktowych dla opakowań, załączniki nr 2 i 3 określają jednostkowe stawki opłat produktowych dla produktów.

 

Z załącznika więcej ...

Ustawa i rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki ws. obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych

Ustawa z 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz

zasad i trybu ich przekazywania (Dz. U. Nr 29, poz. 161, z 1999 r. Nr 50, poz. 513).

 tekst ustawy więcej ...

Informacje o ISSN

Biblioteka Narodowa od 1977 roku bierze udzial w miedzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciaglych, nadajac numery ISSN identyfikujace polskie czasopisma.
Szczególowe informacje na temat formalnosci zwiazanych z rejestracja czasopisma mozna uzyskac w Narodowym Osrodku ISSN:
tel. (0-22) 608-2407, faks (0-22) 825-5729,
email: bnissn@bn.org.pl
http://www.bn.org.pl/index.php?id=7&issn
ISSN International Centre (Miedzynarodowy Osrodek ISSN)

Od 1993 roku Biblioteka Narodowa prowadzi równiez Krajowe Biuro ISBN, więcej ...

VAT – okres przejściowy dla książek do 30.04.2011 – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

W związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów § 36 i 38 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dziale podatki (ostatnie zmiany) zostały zawarte wyjaśnienia MF w tym zakresie.
Dokument ten załączamy poniżej.

 wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

VAT i PKWiU od 2011 – zasady wprowadzania tytułów do kolportażu

Przedstawione przez rząd projekty nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przyjmują wzrost stawek VAT dla książki i prasy specjalistycznej z 0 do 5% oraz 1% wzrost dla innych produktów i usług, w tym prasy z 7 do 8% i 22 do 23%, z utrzymaniem obowiązujących definicji.

Od 1 stycznia 2011 roku wchodzi też w życie nowe grupowanie PKWiU, więcej ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie ws. niektórych przepisów ustawy VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (z dnia 24 kwietnia 2004 r.) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku VAT (dot. m.in. „0” stawki VAT na książki i prasę specjalistyczną).

Tekst rozporządzenia zmieniającego

Tekst rozporządzenia zmienianego

Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.04.2004 r. ws. przepisów przejściowych do ustawy o VAT

Ukazały się rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie przepisów przejściowych do nowej ustawy o VAT

Poniżej fragment. Pełne teksty rozporządzeń dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia  27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Rozdział 15

Przepisy przejściowe więcej ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r.

W Dzienniku Ustaw nr 224 pod poz. 2229 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Rozporządzenie to m.in. określa, iż obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do:

  1. sprzedaży w kraju:
  1. książek (PKWiU ex 22.11) – z wyłączeniem więcej ...

Treść ustawy o Prawie Autorskim

Dokument w formacie WORD zawierający treść ustawy „Prawo autorskie i prawa pokrewne”

SPIS TREŚCI:

Prawo autorskie i prawa pokrewne
·  Przedmiot prawa autorskiego
·  Podmiot prawa autorskiego
·  Treść prawa autorskiego
·  Czas trwania autorskich praw majątkowych
·  Przejście autorskich praw majątkowych
·  Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych
·  Przepisy szczególne dotyczące programów więcej ...

Treść ustawy o Prawie Prasowym z dnia 26 stycznia 1984 r.

Treść ustawy znajduje się w pliku WORD.

SPIS TREŚCI

1. Przepisy ogólne.
2. Prawa i obowiązki dziennikarzy.
3. Rada prasowa.
4. Organizacja działalności prasowej.
5. Sprostowania i odpowiedzi.
6. Komunikaty i ogłoszenia.
7. Odpowiedzialność prawna.
8. Postępowanie w sprawach prasowych.
9. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe.

>>POBIERZ USTAWĘ