Wstęp

W niniejszej zakładce prezentowane są aktualne regulacje prawne, które odgrywają znaczącą rolę dla rynku prasowego. Stosowne polskie ustawy i rozporządzenia a także regulacje wspólnotowe i unijne zostały usystematyzowane kategoriami. Ze względu na potrzebę prezentowania aktualnych tekstów, w wielu miejscach odsyłamy do ISAP, czyli Internetowego Systemu Aktów Prawnych, opracowywanego przez SEJM RP. W przypadku tekstów o randze europejskiej, odsyłamy do EUR-Lex więcej ...

Prawo międzynarodowe

  1. Konwencja berneńska – Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz. U. z 1935 r. Nr 84, poz. 515 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym Aktem paryskim więcej ...

Źródła prawa autorskiego

Prawo autorskie, czy szerzej – prawo własności intelektualnej – jest dziedziną trudną i dość skomplikowaną. Dynamiczny rozwój nowych technologii tworzy bowiem nowe sytuacje i przypadki, których regulacją zajmują się przepisy z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. Nic zatem dziwnego, iż również aktów prawnych w tej dziedzinie jest wiele. Są to akty o różnej randze oraz o różnym zasięgu – począwszy więcej ...

Jak założyć gazetę lub czasopismo – porady formalne

Należy zdecydować o charakterze tytułu, formie edytorskiej, założeniach wydawniczych i określić jego ogólną linię programową (proszę spojrzeć na Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy – „definicje” na www.iwp.pl ) oraz rozstrzygnąć jaki będzie zasięg tego pisma (gmina, dzielnica), czy płatne, czy bezpłatne, formę kolportażu, formę organizacyjno-prawną wydawcy, sposób finansowania. Wystąpić na piśmie do Sądu Okręgowego wydział rejestracji w  więcej ...

Informacja o Ustawie o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

19 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.  Celem ustawy jest pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. (zwanej dalej dyrektywą CRM) w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych, więcej ...

Nowe załączniki do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska – opłaty produktowe

Od 1 stycznia 2004 obowiązuje nowe załączniki do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia z dnia 3 października 2003 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. 03.180.1768 z dnia 23 października 2003 r.).

Załącznik nr 1 określa jednostkowe stawki opłat produktowych dla opakowań, załączniki nr 2 i 3 określają jednostkowe stawki opłat produktowych dla produktów.

 

Z załącznika więcej ...

Ustawa i rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki ws. obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych

Ustawa z 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz

zasad i trybu ich przekazywania (Dz. U. Nr 29, poz. 161, z 1999 r. Nr 50, poz. 513).

 tekst ustawy więcej ...

Informacje o ISSN

Biblioteka Narodowa od 1977 roku bierze udzial w miedzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciaglych, nadajac numery ISSN identyfikujace polskie czasopisma.
Szczególowe informacje na temat formalnosci zwiazanych z rejestracja czasopisma mozna uzyskac w Narodowym Osrodku ISSN:
tel. (0-22) 608-2407, faks (0-22) 825-5729,
email: bnissn@bn.org.pl
http://www.bn.org.pl/index.php?id=7&issn
ISSN International Centre (Miedzynarodowy Osrodek ISSN)

Od 1993 roku Biblioteka Narodowa prowadzi równiez Krajowe Biuro ISBN, więcej ...

Treść ustawy o Prawie Prasowym z dnia 26 stycznia 1984 r.

Treść ustawy znajduje się w pliku WORD.

SPIS TREŚCI

1. Przepisy ogólne.
2. Prawa i obowiązki dziennikarzy.
3. Rada prasowa.
4. Organizacja działalności prasowej.
5. Sprostowania i odpowiedzi.
6. Komunikaty i ogłoszenia.
7. Odpowiedzialność prawna.
8. Postępowanie w sprawach prasowych.
9. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe.

>>POBIERZ USTAWĘ