Wstęp

W niniejszej zakładce prezentowane są aktualne regulacje prawne, które odgrywają znaczącą rolę dla rynku prasowego. Stosowne polskie ustawy i rozporządzenia a także regulacje wspólnotowe i unijne zostały usystematyzowane kategoriami. Ze względu na potrzebę prezentowania aktualnych tekstów, w wielu miejscach odsyłamy do ISAP, czyli Internetowego Systemu Aktów Prawnych, opracowywanego przez SEJM RP. W przypadku tekstów o randze europejskiej, odsyłamy do EUR-Lex więcej ...

Prawo międzynarodowe

  1. Konwencja berneńska – Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz. U. z 1935 r. Nr 84, poz. 515 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym Aktem paryskim więcej ...

Źródła prawa autorskiego

Prawo autorskie, czy szerzej – prawo własności intelektualnej – jest dziedziną trudną i dość skomplikowaną. Dynamiczny rozwój nowych technologii tworzy bowiem nowe sytuacje i przypadki, których regulacją zajmują się przepisy z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. Nic zatem dziwnego, iż również aktów prawnych w tej dziedzinie jest wiele. Są to akty o różnej randze oraz o różnym zasięgu – począwszy więcej ...

Informacja o Ustawie o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

19 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.  Celem ustawy jest pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. (zwanej dalej dyrektywą CRM) w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych, więcej ...