Informacja o Ustawie o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

19 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.  Celem ustawy jest pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. (zwanej dalej dyrektywą CRM) w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych, więcej ...

Treść ustawy o Prawie Autorskim

Dokument w formacie WORD zawierający treść ustawy „Prawo autorskie i prawa pokrewne”

SPIS TREŚCI:

Prawo autorskie i prawa pokrewne
·  Przedmiot prawa autorskiego
·  Podmiot prawa autorskiego
·  Treść prawa autorskiego
·  Czas trwania autorskich praw majątkowych
·  Przejście autorskich praw majątkowych
·  Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych
·  Przepisy szczególne dotyczące programów więcej ...