Prezydent podpisał nowelizację prawa prasowego

Prezydent Andrzej Duda podpisał w dniu 15 listopada nowelizację prawa prasowego. Ustawę ogłoszono w Dzienniku Ustaw w dniu 27 listopada, a wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Jak już informowaliśmy, nowelizacja ta dotyczy głównie autoryzacji i jest w tym zakresie wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 lipca 2011 r.  w więcej ...

Forum Samoregulacji – Wspólne standardy w komunikacji

W dniu 7 listopada 2017 roku w Warszawie odbyło się Forum Samoregulacji, które zainicjowało proces tworzenia wspólnych standardów samoregulacji w reklamie i komunikacji. Organizatorem spotkania był Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, której członkiem-założycielem jest m.in. Izba Wydawców Prasy.

Przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji branżowych reprezentujących największe sektory polskiej gospodarki podjęli pracę nad wspólnymi standardami etycznymi w komunikacji marketingowej i public relations więcej ...

Światowy Kongres FIPP w Londynie/20/10/2017

W dniach 9-11 października odbył się w Londynie 41. Kongres Światowej Federacji Wydawców Czasopism (FIPP). Organizacja ta skupia organizacje wydawców oraz ponad 500 wydawców z kilkudziesięciu krajów. Są to wydawnictwa różnej wielkości i wydające tytuły z różnych segmentów tematycznych: od międzynarodowych korporacji, poprzez średnie firmy, po wydawców prasy więcej ...

Nad nowelizacją prawa prasowego pracują komisje Senatu/18/10/2017

Nowelizacja prawa prasowego została przyjęta przez sejm i jest obecnie przedmiotem prac w komisjach senackich. Przedstawiciel Izby uczestniczył w październiku w dwu takich posiedzeniach: Komisji Petycji i Praw Człowieka oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Procedowana obecnie przez parlament nowelizacja dotyczy głównie autoryzacji i jest w tym zakresie wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 więcej ...

Stanowisko wydawców ws. projektu ustawy o ochronie danych osobowych/18/10/2017

W dniu 12 października Izba skierowała do Ministerstwa Cyfryzacji pismo zawierające stanowisko wydawców w sprawie projektu ustawy o ochronie danych osobowych. Ustawa ta ma ogromne znaczenie dla środowiska dziennikarzy i wydawców, gdyż niektóre zawarte w niej przepisy dotyczą fundamentalnych zasad działania prasy.

Ustawa ma implementować do polskiego prawa przepisy wprowadzanie unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)  więcej ...

Spotkanie przedstawicieli Izby z ministrem P. Lewandowskim

W dniu 4 października 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby z p. Pawłem Lewandowskim, podsekretarzem stanu w MKiDN. W spotkaniu ze strony wydawców uczestniczyli prezes IWP Wiesław Podkański, dyrektor generalny Maciej Hoffman oraz prezes wydawnictwa Forum Grzegorz Tomaszewski. W trakcie spotkania wysłuchano informacji ministra o pracach nad projektem dekoncentracji kapitałowej w mediach i omówiono więcej ...

Jubileusz Stowarzyszenia Prasy Lokalnej

29 września na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczysta konferencja z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Skupiające kilkudziesięciu wydawców SPL to najstarsza organizacja wydawców lokalnej prasy w Polsce, a jedna z dwu efektywnie działających – obok Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. SPL od wielu lat współpracuje z  więcej ...

Informacje o działalności IWP i wydarzeniach związanych z rynkiem prasowym

Sejm w dniu 29 września br. przyjął nowelizację ustawy o prawie prasowym. Przyjęte zmiany dotyczą głownie autoryzacji i zbieżne są z zapisami proponowanymi przez Izbę w zgłaszanych w ubiegłych latach projektach nowelizacji: wyznaczenie rozsądnych, krótkich terminów na autoryzację i zakaz zmieniania treści wypowiedzi. Ustalony czas na dokonanie autoryzacji to do sześciu godzin dla więcej ...

Ankieta Ministerstwa Cyfryzacji: bariery w procesie cyfryzacji państwa

W końcu września Izby przygotowała odpowiedź na przeprowadzaną przez Ministerstwo Cyfryzacji ankietę pt. „Ocena barier i luk prawnych w kontekście efektywnej realizacji procesu cyfryzacji państwa”.

Izba odpowiedziała twierdząco na pytania o to, czy zetknęliśmy się z sytuacją, w której aktualnie obowiązujące przepisy prawa lub sposób ich interpretowania, lub brak odpowiedniej regulacji prawnej ogranicza potencjał więcej ...

Rusza “Prasa+ Siła Marki”

Zapraszamy do korzystania z aplikacji Prasa+ Siła Marki, dostępnej pod adresem www.prasaplus.pl. Jest to platforma prezentująca różne aktywności prasy na rynku medialnym.

Prasa+ Siła Marki  gromadzi raporty poszczególnych tytułów prasowych zarejestrowanych w ZKDP. Raporty, które można pobrać w formacie PDF, integrują wieloźródłowe dane (ZKDP, PBC, PBI czy Facebook), a także więcej ...

Rozpoczynają się przygotowania do Konkursu GrandFront 2017

Rozpoczynają się już przygotowania do XV. edycji Konkursu na Prasową Okładkę Roku GrandFront 2017 – Zarząd Izby na posiedzeniu w dniu 14 września zatwierdził Regulamin Konkursu. W tej edycji konkursu wprowadzono w regulaminie pewne zmiany, wynikające z propozycji jury. Dotyczą one głównie układu kategorii tytułów. Regulamin Konkursu dostępny jest poniżej.

Przyjmowanie zgłoszeń do więcej ...

Stanowisko Izby ws. prac nad prawami pokrewnymi dla wydawców/18/09/2017

W dniu 7 września 2017 r. Izba przesłała do min. Pawła Lewandowskiego, podsekretarza stanu w MKiDN, stanowisko wydawców dotyczące ostatnich propozycji Prezydencji Estońskiej w zakresie wprowadzenia prawa pokrewnego dla wydawców prasy podczas prac Rady Europejskiej nad projektem dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (COM (2016) 593 final).

W opinii Izby, oba zaproponowane warianty, więcej ...

Apel Rady Reklamy ws. reklam odwołujących się do wydarzeń historycznych

Wobec pojawiania się kontrowersyjnych w treści lub formie reklam odwołujących się do wydarzeń historycznych lub posługujących się narodowymi znakami i symbolami, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy (którego Izba jest członkiem i jednym z założycieli) wystosował apel do wszystkich uczestników rynku reklamowego.

Warszawa, 21 sierpnia 2017 r.

APEL

Rada Reklamy zwraca się z apelem do twórców i osób wpływających na kształt reklamy, więcej ...

Komisje Parlamentu Europejskiego za objęciem wydawców prawami pokrewnymi

Dnia 11 lipca br. dwie komisje Parlamentu Europejskiego, opiniujące projekt dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (COM(2016) 593 final), tj. Komisja ds. Kultury i Edukacji (CULT) oraz Komisja ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) głosowały nad tekstem swoich raportów, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez – mającą decydujący głos w przedmiotowej sprawie – Komisję Prawną (JURI). więcej ...

System Prasa+ Siła marki

Związek Kontroli Dystrybucji Prasy poinformował 21 czerwca, że oddany został do użytku system Prasa+ Siła Marki.

Prasa+ Siła Marki  gromadzi w aplikacji internetowej raporty poszczególnych tytułów prasowych zarejestrowanych w ZKDP. Raporty, które można pobrać w formacie PDF, integrują wieloźródłowe dane (ZKDP, PBC, PBI czy Facebook), a także zawierają, uzupełnione przez wydawców, podstawowe więcej ...

Raport nt. skali piractwa treści w Polsce i strat dla kultury i gospodarki

W dniu 21.06.2017 został zaprezentowany przygotowany przez firmę Deloitte raport dotyczący piractwa w internecie i związanych z nim strat dla kultury i gospodarki w Polsce. Raport został przygotowany na zlecenie Stowarzyszenia „Kreatywna Polska”, a w jego opracowaniu uczestniczyły także Izba Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL.

W dokumencie dokonana została analiza wpływu piractwa internetowego na naszą gospodarkę na więcej ...

Prawa pokrewne – pismo IWP do wiceministra cyfryzacji

Pierwszego dnia czerwca Izba wystosowała pismo do pana Krzysztofa Szubertasekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, pełnomocnika Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego. W piśmie zawarto uwagi wydawców do prac Rady Europejskiej nad projektem dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Izba przekazała ministrowi materiały, które wyjaśniają w sposób merytoryczny wiele kwestii związanych więcej ...

Parlament Europejski za obniżeniem stawek VAT na e-publikacje

Prace Unii Europejskiej związane z dyrektywą dotyczącą podatku VAT dla publikacji cyfrowych wchodzą w kluczową fazę.

Dnia 1 czerwca b.r. Parlament Europejski przyjął projekt regulacji wprowadzający możliwości stosowania przez państwa członkowskie zredukowanej, silnie zredukowanej lub zerowej stawki VAT na publikacje elektroniczne – e-prasę i e-książkę, czyli zrównanie stawek podatku VAT do poziomu obowiązującego obecnie dla wersji drukowanych. Decyzję co do więcej ...

Wyniki badań skuteczności reklamy w prasie – prasa angażuje odbiorcę

Polskie Badania Czytelnictwa zakończyły etap badania zalet prasy, dotyczący postrzegania reklam w prasie. Wyniki badania „eyetrackerowego” (za pomocą urządzenia, które śledzi ruchy gałki ocznej respondenta, któremu pokazywany jest materiał badawczy) są korzystane dla prasy, dostarczają empirycznego dowodu, że prasa angażuje odbiorcę (skupia uwagę), dzięki czemu reklamodawca może przekazać konsumentowi bardziej złożony komunikat marketingowy. PBC przedstawiły prezentację wyników na posiedzeniu Zarządu IWP więcej ...

Umowy o dzieła w wydawnictwie – analiza prawna

W związku z pytaniami kierowanymi do Izby, a także informacjami o kontrolach ZUS dotyczących kwalifikowania wykonywanych czynności pod katem zawieranym umów, kancelaria prawna Bukowski & Wspólnicy przygotowała na zlecenie Izby opinię prawną odnoszącą się do zasad stosowania umowy o dzieło w praktyce wydawniczej.

Opinię tę wraz z wzorami umów Biuro Izby przesłało wszystkim członkom więcej ...